Cactus Model

Zvi Goldstein


1991
mixed media
h. 174cm x b. 390cm x d. 55cm
2016 aankoop
NL - De structuur van Zvi Goldsteins ‘Cactus Model’ lijkt tweeledig. Ze kan verkeerdelijk worden gezien als een tweedeling die een architecturaal model tegenover een plant plaatst. Of in bredere zin, als een cultureel tegenover een natuurlijk fenomeen, een door de mens gemaakte miniatuur ten opzicht van een organisch groeisel. Maar een tweede blik onthult dat het werk dit soort tweeledig denken net problematiseert. Een deel van een architecturale vorm strekt zich namelijk uit naar de sokkel waarop de cactus staat. Het werk vermijdt een strikt onderscheid tussen de twee delen waarin het ogenschijnlijk is verdeeld. Het ondermijnt het idee van afzonderlijke ‘typologieën’ ten voordele van een ‘hybride’ blik op de wereld, waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het organische en het geconstrueerde, tussen het natuurlijke en het culturele. ‘Cactus Model’ maakt deel uit van Goldsteins werkenreeks ‘Botanology’, waarin de hybride manier waarop de kunstenaar denkt bijzonder duidelijk aanwezig is. Bovendien reflecteert het werk over Goldsteins positie van marginale kunstenaar die leeft en werkt in Jeruzalem, buiten de onmiddellijke sfeer van de westerse cultuur. Zoals een van de opschriften bovenop de plantenkas aangeeft, heet de cactussoort dan ook Marginatocereus-Marginatus. De twee sokkels kan je interpreteren als miniatuursimulaties van een kunstmatig woestijnlandschap, een onbewoond terrein in de periferie waar een cactus leeft en groeit.
ENG - The structure of Zvi Goldstein’s ‘Cactus Model’ seems bisectional. It can be mistakenly perceived as dichotomous, contrasting an architectural model with a plant. Or in a broader sense, setting a cultural phenomenon against a natural one, or a manmade miniature against an organic outgrowth. Yet a closer look reveals that the work actually problematizes this sort of binary thinking. In fact a segment of an architectural form is extended onto the pedestal on which the cactus stands. The work avoids a strict differentiation between the two sections into which it is ostensibly divided. It undermines the notion of separate ‘typologies’ in favour of a ‘hybrid’ view of the world, in which there is no distinction between the organic and the constructed, or between the natural and the cultural. ‘Cactus Model’ is part of Goldstein’s ‘Botanology’, a group of works in which the artist’s hybrid approach is particularly evident. In addition, the work also reflects on Goldstein’s position as a marginal artist, living and working in Jerusalem, outside the immediate context of Western culture. As indicated by one of the inscriptions on top of the plant case, the name of this species of cactus is actually Marginatocereus-Marginatus. The two bases can be seen as a miniature simulation of an artificial desert landscape, an uninhabited terrain in the periphery in which a cactus lives and grows.
FR - La structure de ‘Cactus Model’ de Zvi Goldstein semble double. On peut la percevoir par erreur comme une dichotomie qui oppose un modèle architectural à une plante. Ou, dans un sens plus large, comme un phénomène culturel face à un phénomène naturel, une miniature faite par l’homme par rapport à une excroissance organique. Mais un deuxième regard révèle que l’œuvre va précisément problématiser ce type de pensée binaire. Une partie de la forme architecturale s’étend notamment vers le socle sur lequel est posé le cactus. L’œuvre évite une distinction stricte entre les deux parties dans lesquelles elle est apparemment divisée. Cela mine l’idée de ‘typologies’ distinctes au bénéfice d’un regard ‘hybride’ sur le monde, où aucune distinction n’est faite entre l’organique et le construit, entre le naturel et le culturel. ‘Cactus Model’ fait partie de la série d’œuvres de Goldstein ‘Botanology’, où la façon hybride de penser de l’artiste est présente de manière particulièrement évidente. En outre, l’œuvre réfléchit à la position de Goldstein comme artiste marginal qui vit et travaille à Jérusalem, en dehors du contexte immédiat de la culture occidentale. Comme l’indique une des inscriptions au-dessus de la serre, ce type de cactus s’appelle Marginatocereus-Marginatus. Les deux socles peuvent être interprétés comme des simulations miniatures d’un paysage désertique artificiel, un terrain inhabité en périphérie où vit et grandit un cactus.
Collectionnumber : 5972

Oeuvres Zvi Goldstein


Devenez un Ami du S.M.A.K.
made by