Arms & Legs (Specif. Elbows & Knees), etc.: Arm and Plaid Jacket

John Baldessari


2007
inkjetdruk op fotopapier op hout
h. 151cm x b. 228cm
2008 bruikleen privé-collectie, België
NL – Met dit soort monumentale fotocollages verwierf Baldessari vanaf eind jaren ’80 wereldwijde bekendheid. Hij combineerde bestaande beelden uit de fotografie en cinema, en soms ook tekst, tot herkenbare maar tegelijk bevreemdende en onlogische collages. Door ze te overschilderen of er tekst aan toe te voegen, haalde Baldessari de beelden uit hun oorspronkelijke context weg. Enerzijds stimuleert de kunstenaar ons tot een eigen interpretatie van zijn beelden, anderzijds bemoeilijkt hij dit door bepaalde delen van zijn collages opzettelijk te overschilderen. Hij wil dat we ons realiseren dat we niet naar louter esthetisch aantrekkelijke en inspirerende beelden kijken, en wijst ons op een pseudo-speelse manier op het feit dat foto’s en andere beelden ons mogelijk misleiden.
ENG – Baldessari acquired global fame from the late ‘80s with these kinds of monumental photo collages. He combined existing images from photography and cinema, and additionally sometimes from text, into recognizable yet simultaneously surprising and illogical entireties. By painting over the images or adding text, Baldessari removed them from their original context. In one respect the artist encouraged us to form our own interpretation of his images, while on the other hand he hindered our doing so by deliberately painting over certain parts of his collages. He wants us to realize that we should not limit ourselves to looking at purely aesthetically attractive and inspirational images but, in a pseudo-playful way, points to the fact that photos and other images can potentially mislead us.
FR - Avec ce type de collages de photos monumentales, Baldessari acquit une réputation mondiale à la fin des années ’90. Il combina des images existantes du monde de la photographie et du cinéma, et parfois aussi du texte, pour constituer des ensembles identifiables, mais à la fois surprenants et illogiques. En les repeignant ou en y ajoutant du texte, Baldessari retirait les images de leur contexte initial. D’une part, l’artiste nous encourage à avoir une interprétation propre de ses images, d’autre part, il complique la tâche en repeignant intentionnellement certaines parties de ses collages. Il veut que nous comprenions que nous ne regardons pas uniquement des images esthétiquement séduisantes et inspirantes, mais il souligne d’une manière pseudo-ludique le fait que les photos et d’autres images peuvent nous duper.
Collectienummer : 3631

Kunstwerken John Baldessari


Word Vriend van S.M.A.K.
made by