From here to the West and back

Koen van den Broek


2008
olieverf op doek
h. 115 cm x b. 88 cm
2008 aankoop
NL – In ‘From here to the West and back’ toont Koen van den Broek zich als ‘schilder on the road’. Hij kijkt uit het raam van zijn wagen en volgt de weg en het landschap, waarbij hij zijn fototoestel als schetsboek hanteert. Het onderscheid dat de menselijke interpretatie maakt tussen wat wel en wat niet belangrijk is, wordt vertroebeld door het gebruik van dit mechanische apparaat. Via van den Broeks fotografische blik wordt de werkelijkheid gezien door één lens, wat resulteert in één samengebald beeld. Het lijkt een noodzakelijke stap in een proces van deconstructie. Alle overbodige details worden geweerd en enkel essentiële aanduidingen van gras, weg en markeringen blijven overeind. Van den Broek behandelt het stedelijke Amerikaanse landschap steevast vanuit een constructieve beeldtaal: door middel van kleur deelt hij het vlak in en met kleurgrenzen creëert hij ruimtelijke afbakeningen. Deze abstraheringen verlenen de voorstelling een grafisch karakter en verwijderen haar van de werkelijkheid. Almaar meer aandacht gaat uit naar het vlak zelf, waarin zones uitgroeien tot picturale elementen. Van den Broek wil geen boodschap overbrengen, maar interesseert zich hoofdzakelijk voor de compositie van het beeld.
ENG – In 'From here to the West and back', Koen van den Broek reveals himself as a 'painter on the road'. He looks out the window of his car and follows the road and the landscape, using his camera as a sketchbook. The distinction that human interpretation makes between what is important and what is not is blurred by the use of this mechanical device. Through van den Broek's photographic gaze, reality is seen through one lens, resulting in one compressed image. It seems a necessary step in a process of deconstruction. All unnecessary details are kept out and only essential indications of grass, road and markings remain. Van den Broek invariably treats the urban American landscape from a constructive visual language: using colour to divide the plane and colour boundaries to create spatial demarcations. These abstractions give the representation a graphic character and remove it from reality. More and more attention is paid to the surface itself, in which zones become pictorial elements. Van den Broek does not want to convey a message, but is mainly interested in the composition of the image.
FR – Dans 'From here to the West and back', Koen van den Broek se révèle être un 'peintre sur la route'. Il regarde par la fenêtre de sa voiture et suit la route et le paysage, utilisant son appareil photo comme un carnet de croquis. La distinction que l'interprétation humaine fait entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas est brouillée par l'utilisation de cet appareil mécanique. Grâce au regard photographique de van den Broek, la réalité est vue à travers un seul objectif, ce qui donne une image comprimée. Cela semble être une étape nécessaire dans un processus de déconstruction. Tous les détails inutiles sont écartés et il ne reste que les indications essentielles de l'herbe, de la route et des marquages. Van den Broek traite invariablement le paysage urbain américain à partir d'un langage visuel constructif: il utilise la couleur pour diviser le plan et les limites de couleur pour créer des démarcations spatiales. Ces abstractions donnent à l'image un caractère graphique et l'éloignent de la réalité. De plus en plus d'attention est accordée à la surface elle-même, dans laquelle les zones deviennent des éléments picturaux. Van den Broek ne veut pas transmettre un message, mais s'intéresse surtout à la composition de l'image.
Collectienummer : 3775

Kunstwerken Koen van den Broek


Word Vriend van S.M.A.K.
made by