Refugee

David Bade


2014
mixed media
h. 356 cm x b. 135 cm x d. 145 cm
2014 aankoop
NL – ‘Refugee’ is een typisch voorbeeld van David Bades vrije, wilde, associatieve beeldtaal. De monumentale sculptuur met vage menselijke trekken bestaat uit gevonden voorwerpen – gereedschap, plastic buizen en afval – die Bade met polyurethaan aan elkaar klitte. Erbovenop plaatste hij een rieten ‘hoofddeksel-dak’ dat doet denken aan een Afrikaanse hut. Het geheel wordt ondersteund door twee kitscherige Griekse namaakzuilen, als waren het de benen van de figuur. De oorspronkelijke titel van het werk was ‘Afrikaanse asielzoeker in Greece’. Maar zoals Bade wel meer doet, veranderde hij die nadat S.M.A.K. het werk aankocht. Zo bleef de sculptuur verwijzen naar de vluchtelingencrisis waarop de kunstenaar zich voor de creatie ervan had geïnspireerd, maar kreeg ze een meer universele, tijdloze betekenis. Door de meest uiteenlopende materialen en technieken, beladen met betekenissen uit diverse contexten, tot een min of meer ‘geordend’ geheel samen te brengen, kwam Bade tot een nieuw, verrassend beeld. Deze werkwijze vertoont gelijkenissen met de installatiekunst van de bekende Amerikaanse kunstenaar Jason Rhoades, met wie Bade zich sterk verwant voelt en met wie hij in het verleden ook samen heeft geëxposeerd.
ENG – ‘Refugee’ is a typical example of David Bade’s free, wild and associative visual language. The monumental sculpture with vaguely human features is made from found objects – tools, plastic tubes and rubbish – which Bade has stuck together with polyurethane glue. He has crowned it with a wicker ‘hat/roof’ that is reminiscent of an African hut. The assemblage is supported by two kitschy, fake Greek columns, as though the figure’s legs. The original title of the work was ‘African Asylum Seeker in Greece’. But as Bade often does, he changed it after S.M.A.K. acquired the work. The revised title brings a more universal, timeless meaning to the sculpture while still alluding to the refugee crisis that originally inspired the work. By assembling the most diverse materials and techniques, laden with meanings from various contexts, into a more or less ‘ordered’ whole, Bade arrives at a new and surprising sculpture. This working method shows similarities with the installation art of the well-known American artist Jason Rhoades, with whom Bade feels a strong affinity. The two artists have exhibited together in the past.
FR - « Refugee » (Réfugié) est un exemple typique du langage visuel libre, sauvage et associatif de David Bade. Cette sculpture monumentale aux traits vaguement humains est constituée d'objets trouvés - outils, tubes en plastique et déchets - que Bade a collés avec du polyuréthane. Au-dessus, il a placé un « toit couvre-chef » en osier qui rappelle une hutte africaine. Le tout est soutenu par deux fausses colonnes grecques kitsch, comme s'il s'agissait des jambes du personnage. Le titre original de l'œuvre était « Afrikaanse asielzoeker in Greece » (Demandeur d'asile africain en Grèce). Mais comme Bade le fait souvent, il l'a changé après que le S.M.A.K. a acheté l'œuvre. Ainsi, la sculpture a continué de faire référence à la crise des réfugiés qui a inspiré la création de l'artiste, mais a pris une signification plus universelle et intemporelle. En rassemblant les matériaux et les techniques les plus divers, chargés de significations provenant de contextes différents, en un tout plus ou moins « ordonné », Bade est parvenu à une sculpture nouvelle et surprenante. Cette méthode de travail présente des similitudes avec l'art de l'installation du célèbre artiste américain Jason Rhoades, avec lequel Bade a de fortes affinités et avec lequel il a également exposé dans le passé.
Collectienummer : 6048

Kunstwerken David Bade


Word Vriend van S.M.A.K.
made by