Bezoekersreglement

Museumreglement

AGB Kunsten en Design

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

S.M.A.K.

Artikel 1. Doel

Dit bezoekersreglement beschrijft de regels die van toepassing zijn voor elke bezoeker van het museumgebouw. Wie het museum bezoekt, wordt geacht het reglement te kennen en na te leven. Bezoekers die weigeren zich te schikken naar de bepalingen van dit reglement, kunnen onmiddellijk verzocht worden het museumcomplex te verlaten.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

 • ‘S.M.A.K.’: De organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert.
 • ‘Museumcomplex/museumgebouw/museum’: het geheel van publiek toegankelijke ruimten (bebouwd en onbebouwd) die onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het S.M.A.K. vallen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, museumzalen, auditorium, patio’s, bibliotheek, restaurant, vergaderlokalen, kantoren, depots, techni­sche lokalen, aangrenzende buitenruimten.
 • ‘Bezoeker’: Eenieder die op enigerlei manier en ongeacht het moment het museumcomplex betreden, met uitzondering van de museummedewerkers, externe partners en overige medewerkers van het S.M.A.K. die bevoegd zijn namens het S.M.A.K. op te treden. Daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, personen, groepen en scholen, organisaties of bedrijven die in het museum:

1) de permanente collectie en/of een tentoonstelling bezoeken

2) een voor het publiek toegankelijke ruimte in gebruik nemen

3) een activiteit bijwonen die door het S.M.A.K. en/of een externe gebruiker wordt georganiseerd, 4) in opdracht van de Stad Gent/het AGB Kunsten en Design/het S.M.A.K. of haar vertegenwoordigers professio­nele opdrachten uitvoeren.

- ‘Museummedewerkers’: alle personen werkzaam binnen het S.M.A.K., daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, het veiligheidspersoneel, onthaalmedewerkers en overige personen die bevoegd zijn namens de organisatie op te treden.

Artikel 3. Regels

 1. Toegang tot het museumcomplex

Het S.M.A.K. is voor het publiek toegankelijk:

 1. De museumzalen:

Open: op weekdagen van 9.30u. tot 17.30u.Tijdens weekends, schoolvakanties en op feestdagen van 10.00u. tot 18.00u., behoudens nocturnes en evenementen.

Gesloten: op maandag en op 1 en 2 januari, op 25 en 26 december. Het museumcomplex kan vroeger sluiten op 24 en 31 december of op andere momenten bij onvoorziene, uitzonderlijke omstandigheden.


b) Andere: Steeds op afspraak en enkel tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9.00u. tot 17.00u.).

2. Toegang tot de zalen:

 1. Om de museumzalen te bezoeken, moet men in het bezit zijn van een geldig en zichtbaar toegangsbewijs.
 2. Elke bezoeker of begeleider van een groep is altijd verplicht om op vraag van een museum­medewerker een toegangsbewijs, ticket of voucher te kunnen voorleggen. Ook de personen die recht hebben op een korting op de toegangsprijs moeten hun ticket kunnen voorleggen, als hierom gevraagd wordt door een museummedewerker.
 3. 30 minuten voor sluitingstijd worden geen toegangsbewijzen meer verstrekt. Bezoekers worden attent gemaakt op de korte tijd om het museum nog te bezoeken.
 4. Het ontruimen van de museumzalen begint 15 minuten voor sluitingstijd, beginnend bij de eerste zalen zodat bezoekers die de laatste zalen bezoeken op tijd voorbij het sluithek zijn. Het veiligheidspersoneel verzoekt iedereen om het gebouw te verlaten zodat het museum zijn deuren kan sluiten voor het publiek.
 1. Het is verboden:

voorwerpen binnen te brengen die de veiligheid en/of gezondheid van andere bezoekers, museummedewerkers, de aanwezige kunstwerken, het museumgebouw, in gevaar kunnen brengen, daaronder niet-limitatief begrepen:

 1. handtassen groter dan 25 x 30 x 15 cm. Handtassen en rugzakjes die wel op zaal mogen, worden aan de hand of vooraan gedragen, niet over de schouders om kunstwerken niet ongewild te beschadigen.
 2. vloeistoffen, etenswaren.
 3. grote rugzakken, rugzakken van groepen, actetassen, boodschappen­tassen, koffers. Deze worden achtergelaten in de lockers of opbergkoffers.
 4. wandelstokken met ijzeren punten. Enkel wandelstokken met beschermde uiteinden in rubber zijn toegestaan.
 5. paraplu’s en zonneschermen.
 6. capes, (regen) mantels en natte jassen. Kostuumvesten en gilets zijn wel toege­staan. Jassen mogen niet over de arm of op de schouders gedragen worden. Gebruik de lockers of kapstokken.
 7. lampen, flitsapparatuur, statieven, selfies­ticks of andere hulpmiddelen voor het maken van foto-, film-, en geluidsopnames. Tenzij met vooraf aangevraagde toelating en bewijs van toestemming bij aanmelding.
 8. natuurlijke of chemische stoffen in vloei­bare of vaste vorm.
 9. (huis) dieren, tenzij het assistentiedieren betreft voor personen met een beperking
 10. persoonlijke vouwstoelen, tenzij ze gebruikt worden door personen met een beperking en zij hiervoor een uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van het veiligheidspersoneel van het museum.

Bijkomend:

 1. Het veiligheidspersoneel van het museum is bevoegd om te oordelen of een voorwerp al dan niet kan meegenomen worden tijdens een muse­umbezoek.
 2. Kopiisten kunnen de materialen gebruiken die nodig zijn voor hun werk en doen dit onder toezicht van de bevoegde museummedewerkers en volgens de gemaakte afspraken (zie reglement voor kopi­isten – op aanvraag te verkrijgen). Er mag geen grotere voorraad meegebracht worden dan wat voor één dag nodig is. Formaten en media waarmee gewerkt wordt zijn vooraf af te spreken met de bewaking en publiekswerking.


De bezoeker krijgt (tijdelijk) geen toegang tot het museum als blijkt dat:

 1. het toegangsbewijs niet meer compleet is of als het bewijs is gemanipuleerd
 2. de bezoeker zich storend gedraagt en/of zich onder invloed van alcohol, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen bevind
 3. de bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren
 4. de bezoeker weigert zich te gedragen volgens de regels in dit reglement
 5. de bezoeker in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materi­alen of voorwerpen zoals o.a.: vuurwerk, glazen en blikjes, kettingen, vuur-, slag-, steek- of stootwapens of andere voor­werpen die als wapens kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren
 6. de bezoeker in het bezit is van spandoeken of pamfletten met discriminerende of provocerende teksten - behoudens schrif­telijke en voorafgaande toestemming van de directie.
 1. Vestiaire / Lockers

Er zijn lockers waar elke museumbezoeker gratis persoonlijke dingen zoals kleding­stukken, bagage, paraplu’s, rugzakken enz. in achter kan laten voor de duur van een museumbezoek.

 1. De lockers zijn toegankelijk tijdens de openingsuren van het museum. Lees aandachtig de handleiding, die in de vestiaire in meerdere talen ophangt, voor u een locker gebruikt. Wie zich na 17:30 / 18:00 in het café bevindt heeft geen toegang meer tot de inkomhal en de lockers en kan bij opening de volgende dag de locker opnieuw openen.
 2. Alle voorwerpen die door een persoon in de lockers zijn achtergelaten, moeten diezelfde dag nog, vóór het sluitingsuur 17:30 / 18:00 door deze persoon teruggenomen worden.
 3. Bij het sluiten van het museum worden alle lockers geopend voor controle.
 4. Voorwerpen die niet teruggenomen zijn op moment van de sluiting, worden beschouwd als gevonden voorwerpen.

S.M.A.K. heeft geen bewaakte vestiaire en is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Het S.M.A.K. beschikt in de inkomhal over niet-bewaakte groepskoffers. Hierbij zijn koffers met slot voorzien voor kledij en voorwerpen van groepen. De sleutel van elke koffer wordt toevertrouwd aan de begeleider van de groep, die verant­woordelijk is voor de inhoud van de koffer en voor de sleutel.

h. In geval van verlies, diefstal of beschadi­ging van een in de lockers/vestiaire/kooien achtergelaten voorwerp, wijst het S.M.A.K. elke verantwoordelijkheid af.

 1. Gevonden en/of verloren voorwerpen
 1. Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen moeten worden afge­geven bij een museummedewerker.
 2. Het S.M.A.K. zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en doet hiervan na verloop van 7 dagen na vondst aangifte bij de Stad Gent.
 3. Indien de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, kan deze de goederen komen afhalen. Indien de rechtma­tige eigenaar niet in de mogelijkheid verkeert zich te verplaatsen, worden, indien mogelijk en mits betaling van de verzendingskosten, deze hen toegestuurd. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legiti­meren en een nauwkeurige beschrijving te geven van het voorwerp.
 4. Gevonden voorwerpen worden maximum 6 maanden bewaard, behoudens bederfbare of schadelijke zaken en fietsen. Indien ze niet opgehaald/opgevraagd worden door de rechtmatige eigenaar, worden gevonden voor­werpen afgestaan aan spullenhulp of, indien ze geen enkele waarde hebben, vernietigd en weggegooid.
 1. Bezoekersgedrag
 1. De bezoeker dient zich te gedragen in overeen­stemming met de geldende regels van goede zeden en van goed fatsoen. De openbare orde mag niet verstoord worden.
 2. De bezoeker is verplicht de gegeven aanwij­zingen en instructies van het veiligheids­personeel, gidsen of andere S.M.A.K. bevoegde medewerkers onmiddellijk op te volgen.
 3. Kinderen/jongeren (tot en met 14 jaar) moeten – behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de directie - steeds verge­zeld zijn van een volwassen persoon. Ouders, begeleiders of leraren van kinderen/jongeren, groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de vergezelde kinderen/jongeren. Schade is dan ook ten laste van de begeleidende volwassene. We vragen volwassenen uitdrukkelijk om kinderen niet alleen op ontdekking te laten gaan omdat de grens van wat aan te raken is en wat niet voor kinderen niet duidelijk is. We rekenen daarvoor op de volwassene die hen begeleidt.
 4. Indien de bezoeker zich niet gedraagt naar de aanwijzingen en bevelen van veiligheidsper­soneel , kan de bezoeker tijdelijk de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd. Bij elke onrechtmatige gebeurtenis, bescha­diging, vernieling van een kunstwerk, zal er worden overgegaan tot de afzondering en de bewaking van de vermoedelijke dader(s) tot wanneer de politie ter plaatse is (conform art. 110 en art. 112 Wet Private Veiligheid van 2 oktober 2017). Om veiligheidsredenen kan het veiligheidspersoneel de bezoekers vragen tassen en pakken te openen, zakken leeg te maken, en de inhoud te tonen. In het museum kan de bezoeker onderworpen worden aan een persoonscontrole.

Het is de bezoeker verboden om in het museum:

 1. zich op een onveilige afstand van de kunst­werken te begeven (minder dan 60 cm).
 2. kunstwerken, tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal aan te raken.
 3. naar kunstwerken te wijzen met een voor­werp.
 4. tegen de muren te leunen, te rennen, te glijden, te klimmen, op de banken of de stoelen te liggen, doorgangen te blokkeren of een belem­mering te vormen door op trappen te gaan zitten.
 5. andere bezoekers te hinderen door o.a. het gebruik van mobiele telefoons, muziekappa­ratuur of andere audiobronnen van geluids­overlast; het gebruik van dergelijke appara­tuur kan in bepaalde ruimtes door het S.M.A.K. echter expliciet worden toegestaan.
 6. (huis)dieren mee te nemen, tenzij het gelei­de dieren betreft voor personen met een beperking.
 7. te roken.
 8. te eten en te drinken op plaatsen buiten het museumrestaurant of duidelijk afgeba­kende ruimten waar hiervoor schriftelijke toestemming werd gegeven.
 9. papier of afval op de grond te gooien.
 10. kinderen op de schouders te dragen (kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of op de borst te worden gedragen).
 11. graffiti, opschriften, tekens en dergelijke aan te brengen op om het even welke plaats in het S.M.A.K.
 12. bezoekers opzettelijk en lang­durig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten opzettelijk te belemmeren.
 13. persoonlijke objecten, ook niet voor korte tijd, onbewaakt achter te laten.
 14. handel te drijven, reclame te maken, propa­ganda te voeren, te bedelen of te ronselen.
 1. Foto-, film- en geluidsopnames
 1. Het is de bezoeker verboden om foto-, video-en filmopnamen te maken waarbij gebruik gemaakt wordt van lampen, flitsapparatuur, statieven, selfiesticks of andere hulpmiddelen, tenzij men voorafgaand een schriftelijke toestemming heeft verkregen van het S.M.A.K.. Dezelfde regels zijn van toepassing op geluids­opnames of eender welke andere mediavorm. De aanvraag tot toestemming dient gericht te worden tot het algemeen emailadres van S.M.A.K.. Het S.M.A.K. is niet verantwoordelijk voor het verschijnen van materiaal zonder de daarvoor verkregen toestemming. Auteursrechtelijk beschermd werk valt onder auteurswetgeving en dient aangevraagd te worden aan de rechthebbende partijen: kunstenaar, fotograaf, erfgenamen,… S.M.A.K. is niet verantwoordelijk voor inbreuken van bezoekers op inbreuken op de auteurswetgeving.
 2. Behalve anders vermeld is het de bezoeker toegestaan om voor privégebruik geluidsopnamen te maken, te fotograferen en filmen, echter zonder flits, zonder statief, of zonder andere hulpmiddelen.
 3. Professionelen (o.a. journalisten, producenten van films, podcasts, …) dienen voorafgaande toestemming te verkrijgen om binnen het S.M.A.K. te filmen/fotograferen of andere opnames te maken.
 4. Elk beeld-, geluids- of andere opname waarvan het personeel en het publiek het voorwerp zouden kunnen zijn, vereist de toestem­ming van de betrokkenen. Het S.M.A.K. wijst elke verantwoordelijkheid ten opzichte van derden af. De publicatie van deze opnames vereist een bijkomende toestemming, behou­dens voor persoonlijk en huiselijk gebruik of een gerechtvaardigde grondslag, waar­onder het opvragen door de politiediensten van opnames die kunnen bijdragen aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 5. In tijdelijke tentoonstellingen kan het verboden zijn om opnamen te maken bij speci­fieke kunstwerken of in de totaliteit van de tentoonstelling. Bezoekers moeten rekening houden met de signalisatie.
 6. Installaties en technische voorzieningen van en in het S.M.A.K. mogen niet worden gefilmd/ gefotografeerd/gescand.
 1. Veiligheid van de bezoekers, de kunstwerken en het gebouw
 1. Bezoekers met speciale opdrachten zoals o.a. technici en arbeiders moeten hun badge duidelijk zichtbaar dragen.
 2. De bezoekers weerhouden zich ervan enige handeling te stellen die de veiligheid en/ of de gezondheid van andere bezoekers, museummedewerkers of het museumcom­plex in gevaar brengen. Elk ongeval, ziekte van een persoon of abnormale gebeurtenis wordt onmiddellijk gemeld aan de bevoegde medewerker(s) van het S.M.A.K., zoals bv. veilig­heidspersoneel, een onthaalbediende of andere museummedewerker.
 3. In geval van een brand, dient de grootste kalmte bewaard te worden. Indien een evacu­atie van het museumcomplex noodzake­lijk blijkt, dient deze te gebeuren onder het toezicht en de begeleiding van het personeel van het S.M.A.K. en/of de bevoegde hulpdiensten. In geval van de evacuatie zijn de vestiaires/ lockers/koffers in de inkomhal niet toegankelijk.
 4. Elk verdwaald kind dient te worden toever­trouwd aan een medewerker van het S.M.A.K., die het kind op hun beurt begeleidt naar de onthaalbalie.
 5. Behoudens bijzondere omstandigheden, wordt geen enkel tentoongesteld werk wegge­nomen of verplaatst in het bijzijn van het publiek tijdens de openingsuren van het S.M.A.K.. Iedere bezoeker die getuige is van het verplaatsen of wegnemen van een werk, dient onmiddellijk het veiligheidspersoneel hiervan op de hoogte te brengen.
 6. Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige behoudende maatregelen worden genomen, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Die maatregel houdt in dat de bezoekers in het S.M.A.K. dienen te blijven tot de politie ter plaatse is gekomen.
 7. In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten, staking en natuuromstandigheden, die de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengen of in het geval van oefeningen, kan men besluiten het museumcomplex te sluiten of de openingsuren aan te passen. In geen geval kan hierdoor beroep gedaan worden op een schadevergoeding of terug­vordering van de betaalde toegangsgelden. In het geval van een oefening zal dit vooraf­gaand duidelijk gecommuniceerd worden bij de toegangen tot het museumcomplex en via de medewerkers van S.M.A.K..
 8. In geval van ziekte of ongeval, is het verboden de zieke of het slachtoffer te verplaatsen, iets te laten drinken of eender welk geneesmiddel toe te dienen tot wanneer de hulpdiensten ter plaatse zijn. Als er onder de bezoekers een dokter of verpleegkundige aanwezig is en het slachtoffer, na verificatie, hulp verleent, moet deze persoon bij de zieke of het slachtoffer blijven tot aan zijn evacuatie. Aan de hulpver­lener wordt ook gevraagd naam en adres na te laten bij de onthaalbediende.
 1. Maatregelen ten aanzien van groepen
 1. Voor groepsbezoeken is er geen verplichting tot reserveren.
 2. Er wordt echter gevraagd het S.M.A.K. in kennis te stellen van ieder groepsbezoek; dit zowel in het belang van het S.M.A.K. als van de groep zelf.
 3. Groepsbezoeken met een eigen gids zijn mogelijk mits betaling van een ‘spreekrecht’ aan de balie.
 4. Groepen worden in grootte beperkt:

± 15 personen per groep

 1. Voor groepsbezoeken aan de tentoonstel­lingen wordt aangeraden te reserveren langs boekjebezoek. Groepen die niet gereserveerd hebben kunnen op drukke momenten gevraagd worden op een rustiger moment op groepsbezoek te komen.

Voor klassen

 1. Per groep is het verplicht de groep te voorzien met 1 begeleider.
 2. Klasgroepen bestaan uit +- 15 leerlingen en minimum 1 begeleider. Het is hen toegestaan om zelf hun klas te gidsen. Alleen voor klasgroepen met volwassenen (+26 jaar) wordt ook spreekrecht betaald.
 3. Bij drukbezochte tentoonstellingen kunnen er bijkomende organisatorische maatregelen genomen worden betreffende groepsbe­zoeken, om het tentoonstellingsbezoek aange­naam te laten verlopen voor elke bezoeker.
 4. Ieder groepslid dient te beschikken over een persoonlijk en zichtbaar toegangsbewijs.
 5. Bezoekers in groep mogen op geen enkele wijze de andere bezoekers hinderen. Elk groepslid dient in de nabije omgeving van de groepsverantwoordelijke te blijven.
 6. De museumdirecteur kan in het kader van de veiligheid en/of gezondheid van de bezoekers en museummedewerkers op elk moment de normaal gehanteerde toegang- en bezoe­kersvoorwaarden voor groepen aanpassen, voornamelijk wanneer een tentoonstelling druk bezocht wordt.
 1. Klachten
 1. Het S.M.A.K. doet al het mogelijke om het bezoek aan het museum of de door het S.M.A.K. georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Het S.M.A.K. informeert aan de balie het publiek over mogelijke hinder veroorzaakt door het (her)inrichten van ruimtes of werken.
 2. De bezoeker heeft geen verhaal op de volgende klachten en omstandigheden dewelke nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker kunnen leiden:

-klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar/aanwezig zijn van voorwerpen uit de vaste/tijdelijke collectie van het S.M.A.K.

-klachten en vraag tot compensatie die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het
muse­umcomplex, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbouwen van tentoonstellingen of als het gevolg van oefeningen. Het staat het museum vrij om al naargelang het moment van de klacht een voorstel tot compensatie aan te bieden. Dit betreft een individuele gunst en geen algemeen bindende overeenkomst.

-klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, bv. geluidsoverlast, ongepast gedrag, ontvreemding of diefstal

-klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door o.a. onderhoudswerkzaamheden, het (her)inrichten van ruimtes of een verbou­wing

-klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex, behoudens in het geval van overmacht te wijten aan tijdelijke technische of tijdelijke organisatorische problemen

de potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van teruggave van de toegangs­gelden of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbe­wijs, noch vóór-, noch na het betreden van het museumcomplex. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Er is evenmin een teruggave mogelijk voor onge­bruikte tickets, voor vervallen tickets… Dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde periode of tot aan een bepaalde datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet geruild worden. Er vindt evenmin teruggave van de toegangsgelden plaats. Een toegangs­bewijs dat ter plaatse in het S.M.A.K. wordt aangekocht, kan nadien evenmin omge­ruild worden, noch kan er enige teruggave van de toegangsgelden verkregen worden, behoudens in het geval van overmacht te wijten aan tijdelijke technische of tijdelijke organisatorische problemen. Hetzelfde geldt voor de tickets aangekocht bij één van de partners aangeduid voor de ticketver­koop van evenementen die plaats hebben in het museumcomplex.

De bezoeker kan suggesties en klachten meedelen via het emailadres info@smak.be

Artikel 4. Inwerkingtreding (en duurtijd)

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2024. Jaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.

Het directiecomité (behoudens subdelegatie) kan een tijdelijk reglement uitvaardigen met aanvullende regels rond de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers, museummedewerkers en het museumcomplex.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by