Cinema Skulptur Ganz-Gesicht

Dieter Appelt


2000
mixed media, filmprojectie: digitale betacam overgezet naar DVD (zwart-wit, geluid)
h. 280 cm x b. 720 cm x d. 320 cm
2000 schenking
NL - ‘Cinema Skulptur Ganz-Gesicht’ is een van de weinige installaties van Dieter Appelt. In dit werk zijn veel van zijn inzichten verenigd rond existentialisme, sjamanisme en transcendentie enerzijds en fotografie en film anderzijds. In de monumentale structuur, behangen met zwart doek, wordt een film geprojecteerd waarin een vrouwen- en een mannenhoofd langzaam transformeren tot doodshoofd. De knarsende soundtrack verwijst naar de atonale muziek van Alban Berg en John Cage, twee componisten voor wie Appelt, zelf operazanger, veel respect had. Deze film verwijst naar eerdere werken van de kunstenaar, waarin het hele beeldvlak wordt beheerst door hoofden waarop de kunstenaar met rituelen verwante ‘acties’ uitvoert zodat de hoofden en ‘acties’ met elkaar lijken te versmelten. Door zich als kunstenaar de rol van sjamaan aan te meten, poogt Appelt middels ‘artistieke’ actie zijn onderwerp zo sterk beeldend-fotografisch te manipuleren dat het kunst wordt die de ultieme menselijke ervaring verbeeldt. Met ‘Cinema Skulptur Ganz-Gesicht’ creëerde de kunstenaar een religieus aandoende black-box kapelstructuur als exclusieve toonplek voor deze film, waarin hij zijn fascinatie voor existentialisme, zen-filosofie en de steeds terugkerende versmelting van leven en dood, in een spirituele omgeving overbrengt.
ENG - ‘Cinema Skulptur Ganz-Gesicht’ is one of the rare installations made by Dieter Appelt. The work combines many of his insights around existentialism, shamanism and transcendence, on the one hand, and photography and film on the other. Projected into the monumental structure, which is covered in black cloth, is a film showing a male and female head slowly transforming into skulls. The grinding soundtrack alludes to the atonal music of Alban Berg and John Cage, two composers that Appelt, himself an opera singer, revered. This film references Appelt’s earlier works in which heads fill the entire pictorial plane. In these pieces, the heads and ritual-like ‘action’ seem to merge. By assuming the role of a shaman as an artist, Appelt attempts to manipulate his subject through ‘artistic’ action to such a strong visual-photographic extent that it becomes art that depicts the ultimate human experience. With ‘Cinema Skulptur Ganz-Gesicht’, the artist created a religious-looking black-box chapel structure as the exclusive showplace for this film, in which he conveys his fascination with existentialism, Zen philosophy and the recurring fusion of life and death, in a spiritual setting.
FR - « Cinema Skulptur Ganz-Gesicht » (Cinéma sculpture visage entier) est l'une des rares installations de Dieter Appelt. Cette œuvre combine plusieurs de ses réflexions sur l'existentialisme, le chamanisme et la transcendance, d'une part, et sur la photographie et le cinéma, d'autre part. Dans la structure monumentale, recouverte d'un tissu noir, un film est projeté dans lequel une tête de femme et une tête d'homme se transforment lentement en tête de mort. La bande sonore grinçante fait référence à la musique atonale d'Alban Berg et de John Cage, deux compositeurs pour lesquels Appelt, lui-même chanteur d'opéra, avait un grand respect. Ce film fait référence à des œuvres antérieures de l'artiste, dans lesquelles l'ensemble du plan de l'image est dominé par des têtes sur lesquelles l'artiste effectue des « actions » rituelles, de sorte que les têtes et les « actions » semblent se confondre. En assumant le rôle d'un chaman en tant qu'artiste, Appelt tente de manipuler son sujet par le biais d'une action « artistique » à tel point qu'il devient un art qui dépeint l'expérience humaine ultime. Avec « Cinema Skulptur Ganz-Gesicht », l'artiste a créé une structure de chapelle en boîte noire d'apparence religieuse comme lieu de présentation exclusif pour ce film, dans lequel il transmet sa fascination pour l'existentialisme, la philosophie zen et la fusion récurrente de la vie et de la mort, dans un cadre spirituel.
Collectienummer : 3732

Kunstwerken Dieter Appelt


Word Vriend van S.M.A.K.
made by