Incomplete Open Cube 7/25

Sol LeWitt


1974
emaillak op aluminium
h. 105 cm x b. 105 cm x d. 105 cm
1999 schenking
NL – Rond 1965 ontwikkelde Sol LeWitt zijn eerste modulaire structuren op basis van de kubusvorm, die hij fabrieksmatig liet vervaardigen van metaal of aluminium. Ook ‘Incomplete Open Cube’ (Onvolledige open kubus) is een geometrisch skelet van een open kubus in witgelakt staal. Het is een mooi voorbeeld van LeWitts onderzoek naar de oneindige mogelijkheden om een kubusvormige ruimte af te bakenen in een vrijstaand driedimensionaal raamwerk. Hoewel de sculptuur roerloos op de grond staat, lijkt ze een beweging te vertonen om zichzelf als kubus te voltooien. Vanuit elk standpunt is het werk volledig zichtbaar, waarbij het ook de omgeving waarin het geplaatst is, betrekt. Door de industriële vervaardiging en de gereduceerde materiële vorm illustreert ‘Incomplete Open Cube’ enerzijds treffend enkele formalistische basisprincipes van de minimal art. Anderzijds wordt het idee van een kubus opgeroepen, wat het naar zichzelf verwijzende karakter van minimalistische sculpturen ondermijnt. Volgens LeWitts theorieën over conceptuele kunst is de materiële component van het kunstwerk van weinig belang, aangezien het in de eerste plaats om het achterliggende idee gaat. In die zin is ‘Incomplete Open Cube’ een typisch voorbeeld van LeWitts modulaire structuren, die als schakel fungeren tussen het minimalistische en conceptuele gedachtegoed.
ENG – Around 1965, Sol LeWitt developed his first modular structures based on the cube shape, which he had factory-made from metal or aluminium. 'Incomplete Open Cube' too, is a geometric skeleton of an open cube in white-painted steel. It is a fine example of LeWitt's exploration of the infinite possibilities of delineating a cubic space in a free-standing three-dimensional framework. Although the sculpture stands motionless on the ground, it seems to exhibit a movement to complete itself as a cube. From any perspective, the work can be fully seen, also integrating the environment in which it is placed. Through its industrial manufacture and reduced material form, 'Incomplete Open Cube' aptly illustrates, on the one hand, some basic formalist principles of minimal art; on the other, it evokes the idea of a cube, undermining the self-referential nature of minimalist sculptures. According to LeWitt's theories on conceptual art, the material component of the artwork is of little importance, as it is primarily the underlying idea that matters. In this sense, 'Incomplete Open Cube' is a typical example of LeWitt's modular structures, acting as a link between minimalist and conceptual thought.
FR – Vers 1965, Sol LeWitt a développé ses premières structures modulaires basées sur la forme du cube, qu'il faisait fabriquer en usine à partir de métal ou d'aluminium. ‘Incomplete Open Cube’ (Cube ouvert incomplet) est également un squelette géométrique d'un cube ouvert en acier peint en blanc. C'est un bel exemple de l'exploration par LeWitt des possibilités infinies de délimiter un espace cubique dans un cadre tridimensionnel autonome. Bien que la sculpture soit immobile sur le sol, elle semble manifester un mouvement pour se compléter en tant que cube. Quelle que soit la perspective, l'œuvre peut être vue dans son intégralité, tout en intégrant l'environnement dans lequel elle est placée. Par sa fabrication industrielle et sa forme matérielle réduite, ‘Incomplete Open Cube’ illustre bien, d'une part, certains principes formalistes de base de l'art minimal ; d'autre part, elle évoque l'idée d'un cube, mettant à mal la nature autoréférentielle des sculptures minimalistes. Selon les théories de LeWitt sur l'art conceptuel, la composante matérielle de l'œuvre d'art n'a que peu d'importance, car c'est avant tout l'idée sous-jacente qui compte. En ce sens, ‘Incomplete Open Cube’ est un exemple typique des structures modulaires de LeWitt, agissant comme un lien entre la pensée minimaliste et la pensée conceptuelle.
Collectienummer : 808

Kunstwerken Sol LeWitt


Word Vriend van S.M.A.K.
made by