OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill

Matthew Barney


1992–2001
mixed media
h. 75 cm x b. 176 cm x d. 41 cm
2003 aankoop
NL – De installatie ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ van Matthew Barney dateert uit 2001, maar omspant een periode binnen zijn oeuvre van bijna tien jaar. Referentiepunt voor dit complexe werk is de film ‘Ottoshaft’, in 1992 gecreëerd voor Documenta IX, die deel uitmaakt van een trilogie gebaseerd op de bekende Amerikaanse rugbyspeler Jim Otto. ‘00’ (de dubbele nul), het opvallende rugnummer van de sportman zag Barney als symbool voor de twee openingen van het menselijk lichaam: de mond (waarmee het lichaam voeding tot zich neemt) en de aars (waarmee het restproducten uitscheidt). De installatie ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ bestaat uit een vitrine in ingevet plastic waarin zeven pillen in verschillende substanties zijn geëtaleerd. Erboven ligt een staf uit protheseplastic op een lap textiel in Schotse ruitjes als ware het een relikwie. Voor Barney symboliseren de pillen fysieke en mentale processen die het lichaam ondergaat wanneer het onderhevig is aan constante druk. Gemaakt uit onder meer glucose, kalkmeel, proteïnes en koolhydraten, verbeelden ze de opeenvolgende stadia van het menselijke metabolisme. Deze ‘Hubris Pills’ ontlenen hun naam aan de term ‘hubris’ uit de Griekse mythologie, die ‘extreme hoogmoed’ betekent. Barney verwijst ermee naar de fysieke en/of mentale crash die kan volgen wanneer het lichaam – zoals bij topsport – aan teveel druk wordt blootgesteld. Rugbyspeler Jim Otto is de verbindende factor in deze installatie. Barney gebruikt hem omwille van zijn specifieke fysionomie geregeld als metafoor. Otto had namelijk, in de jaren ’70 als een van de eerste topsporters, een synthetische knie die hem in staat stelde om langer dan normaal aan de top mee te draaien. Voor Barney stond hij dan ook symbool voor de mens die zijn fysieke grenzen negeert en ondergeschikt maakt aan de ‘hoogmoed van extreme fysieke prestatie’. Dit conflict, eigen aan topsporters, wordt door Barney vermengd met de zeer mannelijke culturele traditie van de Schotse Black Watch, een bekende parade van in traditionele kilt geklede atleten, in deze installatie gesymboliseerd door de staf en het textiel. In dit geval worden verschillende verhaallijnen uit de voedingsleer van de bodybuilding, de Amerikaanse rugbysport en de interne biologische werking van het lichaam met elkaar verweven. Naar analogie met de bekende Cremaster-cyclus, waarin Barney de verschillende stadia van lichamelijke seksuele differentiatie onderzocht, reflecteert ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ over de opeenvolging van onzichtbare fysieke processen van een actief lichaam onder stress. Hierbij vormen de kritiek op actuele thema’s uit de lichaamscultuur – zoals de overdreven inname van voedingssupplementen, hun metabolische omzetting en de vraag in hoeverre een lichaam gedreven kan worden – de rode draad in deze installatie.
ENG - Matthew Barney’s installation ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ dates from 2001 but spans an almost decade-long period in his oeuvre. A reference point for this complex work is the film ‘Ottoshaft’, created in 1992 for Documenta IX, which is part of a trilogy based on the famous American rugby player Jim Otto. Barney saw the sportsman’s distinctive number ‘00’ (double zero), which he wore on the rear of his jersey, as symbolising the two openings of the human body: the mouth (through which it takes in food) and the anus (through which it excretes waste products). The installation ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ comprises a display case in lubricated plastic that contains seven pills in different substances. Above them, a staff made of the kind of plastic used for prosthetic limbs lies, like a relic, on a piece of Scottish tartan. For Barney, the pills symbolise the physical and mental processes that the body undergoes when subjected to constant pressure. They are made from glucose, chalk flour, proteins and carbohydrates, amongst other things, and represent the successive stages of human metabolism. These ‘Hubris Pills’ take their name from the Greek mythological term ‘hubris’, meaning ‘excessive pride’. In this, Barney refers to the physical and/or mental crash that can follow when the body – as in top-level sport – is subjected to adverse pressure. Rugby player Jim Otto is the connecting factor in this installation. Barney regularly uses him as a metaphor because of his specific physiognomy. In the 1970s, Otto was one of the first athletes to have a synthetic knee fitted, which enabled him to stay at the top of his game for much longer than usual. For Barney, he therefore symbolised the human being who ignores and subordinates his physical limits to the ‘pride of extreme physical achievement’. Barney blends this conflict, inherent in elite athletes, with the very masculine cultural tradition of the Scottish Black Watch, a famous parade of athletes dressed in traditional kilts, which is symbolised in this installation by the staff and fabric. Several narratives are entwined in this work, including bodybuilding nutrition, American rugby and the internal biological workings of the body. By analogy with the well-known ‘Cremaster’ cycle, in which Barney explored the various stages of physical sexual differentiation, ‘OTTOSHAFT: Metabolism of the Hubris Pill’ reflects on the sequence of invisible physical processes that occur in an active body under stress. His critiques of topical themes in physical culture – such as the excessive intake of dietary supplements, their metabolic conversion and the question of the extent to which a body can be driven – form the thread of this installation.
FR - Bien que l'installation de Matthew Barney ‘OTTOSHAFT : Metabolism of the Hubris Pill’ date de 2001, celle-ci couvre une période de près d'une décennie dans son œuvre. Le point de référence de cette œuvre complexe est le film 'Ottoshaft', créé en 1992 pour la Documenta IX, qui fait partie d'une trilogie basée sur le célèbre joueur de rugby américain Jim Otto. '00' (le double zéro), le numéro de dossard caractéristique du sportif, est considéré par Barney comme une symbolique des deux orifices du corps humain: la bouche (par laquelle le corps absorbe la nourriture) et l'anus (par lequel il les excrète). L'installation ‘OTTOSHAFT : Metabolism of the Hubris Pill’ se compose d'une vitrine en plastique graissé dans laquelle sont exposées sept pilules de substances différentes. Au-dessus de cette vitrine, un bâton en plastique prothétique est posé sur un morceau de textile en tartan écossais, comme s'il s'agissait d'une relique. Pour Barney, les pilules symbolisent les processus physiques et mentaux que le corps subit lorsqu'il est soumis à une pression constante. Composées entre autres de glucose, de farine de calcium, de protéines et d'hydrates de carbone, elles représentent les étapes successives du métabolisme humain. Ces 'pilules Hubris' tirent leur nom du terme 'hubris' de la mythologie grecque, qui signifie 'orgueil extrême'. Barney fait ainsi référence à la chute physique et/ou mentale qui peut survenir lorsque le corps - comme dans le sport de haut niveau - est soumis à une pression trop importante. Le joueur de rugby Jim Otto est le lien de cette installation. Barney l'utilise régulièrement comme métaphore en raison de sa physionomie particulière. En effet, dans les années 1970, Otto fut l'un des premiers athlètes à disposer d'un genou synthétique qui lui permit de rester au sommet plus longtemps que la normale. Pour Barney, il symbolise donc l'homme qui ignore ses limites physiques et les subordonne à ‘l'orgueil de la performance physique extrême’. Ce conflit, inhérent aux athlètes d'élite, est mêlé par Barney à la tradition culturelle très masculine du Black Watch écossais, célèbre défilé d'athlètes vêtus du kilt traditionnel, symbolisé dans cette installation par le bâton et les tissus. Dans ce cas, plusieurs histoires liées à la nutrition du bodybuilding, au rugby américain et au fonctionnement biologique interne du corps s'entremêlent. Par analogie avec le célèbre cycle Cremaster, dans lequel Barney explorait les différentes étapes de la différenciation sexuelle du corps, ‘OTTOSHAFT : Metabolism of the Hubris Pill’ se penche sur l'enchaînement des processus physiques invisibles d'un corps actif soumis au stress. La critique de thèmes actuels de la culture corporelle, tels que la consommation excessive de compléments alimentaires, leur conversion métabolique et la question de savoir jusqu'où un corps peut être entraîné, constitue le fil conducteur de cette installation.
Collectienummer : 3276

Kunstwerken Matthew Barney


Word Vriend van S.M.A.K.
made by