James Ensor in Oostende ca. 1920

Guillaume Bijl


2000
betacam SP overgezet naar DVD (zwart-wit, stil)
2 min 12 sec
2005 aankoop
NL – ‘James Ensor in Oostende’ werd gemaakt voor de tentoonstelling ‘Mo(u)vements’ in het Koninklijk Museum van Antwerpen in 2000. Tot vandaag is het Guillaume Bijls enige videowerk. Het betreft dus een relatieve uitzondering, maar anderzijds ook een bevestiging van de kunstenaars hyperrealistische installaties, waarin hij de realiteit verdubbelt als ware het haar eigen prototype. ‘James Ensor in Oostende’ is een korrelig zwart-witfilmpje in documentaire reportagestijl, geschoten op ‘Super 8’-film. Het toont James Ensor tijdens dagelijkse activiteiten in zijn thuisstad, waar hij flaneert op de dijk, op het strand zit en dineert met vrienden. Hoewel de film baadt in een zeer realistische, begin 20ste-eeuwse documentair-cinematografische stijl en Bijl beweert dat het ‘found footage’ (gevonden beeldmateriaal) betreft, is de film volkomen fake. Bijl zette alles in scène met de hulp van Ensor-kenner Xavier Tricot, met wie de kunstenaar nauwgezet zocht naar historisch getrouwe locaties en een ideale dubbelganger van de Oostendse schilder. In de film vermengt Bijl authentieke biografische informatie over Ensor met verzonnen en waarheidsgetrouwe elementen uit zijn eigen biografie. Hierdoor kan het werk worden gezien als een ludieke kritiek op in het bijzonder de documentairefilm en meer algemeen de media, die beweren de objectieve ‘waarheid’ te verkondigen. Door de meticuleuze mise-en-scène worden we, zoals in vele van Bijls ‘transformatie- en situatie-installaties’, in verwarring gebracht over het werkelijkheidsgehalte van wat we te zien krijgen en lijken we te kijken naar onze eigen enscenering.
ENG - ‘James Ensor in Ostend’ was made for the exhibition ‘Mo(u)vements’ at The Royal Museum of Fine Arts Antwerp in 2000. To this date, it remains Guillaume Bijl’s only video work. Although an outlier in his oeuvre, the work nevertheless corresponds with the artist’s hyper-realistic installations, in which he doubles reality as though its own prototype. ‘James Ensor in Ostend’ is a grainy black-and-white film made in a documentary reportage style, shot on ‘Super 8’ film. It shows James Ensor going about his daily business in his hometown, where he strolls along the promenade, sits on the beach and dines with friends. Despite its credible, early 20th-century documentary-cinematography style and Bijl’s claims of ‘found footage’, the film is completely fake. Bijl staged everything with the assistance of Ensor specialist Xavier Tricot, with whom the artist painstakingly sought out historically faithful locations and the perfect doppelganger of the Ostend painter. In the film, Bijl mixes authentic biographical information about Ensor with invented and factual elements from his own biography. The work can consequently be seen as a playful critique of documentary film in particular and, more generally, the media, which claims to disseminate the objective ‘truth’. Through the meticulous mise en scène, as in many of Bijl’s ‘transformation and situation installations’, we are confused about the reality of what we are shown and seem to be watching our own staging.
FR - ‘James Ensor à Ostende’ fut réalisé pour l'exposition 'Mo(u)vements' au Musée Royal d'Anvers en 2000. À ce jour, il s'agit de la seule œuvre vidéo de Guillaume Bijl. Il s'agit donc d'une certaine exception, mais aussi d'une confirmation des installations hyperréalistes de l'artiste, dans lesquelles il dédouble la réalité comme s'il s'agissait de son propre prototype. 'James Ensor à Ostende' est un film noir et blanc granuleux de style documentaire, tourné sur pellicule 'Super 8'. Il nous montre James Ensor dans ses activités quotidiennes au cœur de sa ville natale, où il flâne sur la digue, s'assoit sur la plage et dîne entre amis. Bien que le film soit empreint d'un style documentaire-cinématographique très réaliste digne du début du 20e siècle et que Bijl affirme qu'il s'agit de 'found footage' (matériel trouvé), il s'agit d'un film totalement faux. Bijl mit tout en scène en s’appuyant sur les connaissances de Xavier Tricot, grand spécialiste d'Ensor, avec qui l'artiste rechercha minutieusement des lieux historiquement conformes, ainsi qu’un sosie idéal du peintre d'Ostende. Dans le film, Bijl mélange des informations biographiques authentiques sur Ensor avec des éléments inventés et véridiques issus de sa propre biographie. Ainsi, l'œuvre peut être considérée comme une critique ludique du film documentaire en particulier et, plus généralement, des médias, qui prétendent proclamer la 'vérité' objective. Grâce à une mise en scène méticuleuse, propre à grand nombre des ‘installations de transformation et de situation’ de Bijl, nous confondons la réalité de ce qui nous est montré et semblons assister à notre propre mise en scène.
Collectienummer : 3464

Kunstwerken Guillaume Bijl


Word Vriend van S.M.A.K.
made by