Portret van de kunstenaar door hemzelf (XIII)

Jan Vercruysse


1984
offsetdruk op papier
h. 60 cm x b. 42 cm
1989 aankoop
NL – ‘Portret van de kunstenaar door hemzelf (XIII)’ maakt deel uit van de fotografische reeks ‘Portretten van de kunstenaar’, die Jan Vercruysse tussen 1977 en 1984 maakte. Deze zorgvuldig geënsceneerde foto’s werden afgedrukt in een eenmalige oplage: de reproduceerbaarheid ervan werd niet aan het toeval overgelaten. Dit beeld laat een zwart-witfoto van Vercruysse zien, met een attribuut in de vorm van een masker, zodat zijn gezicht onzichtbaar blijft. Het zelfportret is geen momentopname, maar werd van a tot z beredeneerd en in scène gezet. Het beeld staat voor de voorstelling van de kunstenaar en heeft weinig te maken met de mens Jan Vercruysse. Het portret is een en al performance en pose, waarbij het eigen ik of het diepere wezen verborgen blijft. Het theatrale gebaar van de kunstenaarshand en de geometrische vlakken op de achtergrond suggereren een kubistisch of misschien eerder surrealistisch kader. Via dergelijke composities zinspeelt Vercruysse op de historische conventies van de traditionele portretkunst en tast hij de grenzen daarvan af. Zijn portretten laten zich lezen als strak geregisseerde voorstellingen met minimale variaties, die op hun beurt subtiele verwijzingen zijn naar Vercruysses visie op het kunstenaarschap.
ENG – ‘Portret van de kunstenaar door hemzelf (XIII)’ (Portrait of artist by himself (XIII)) is part of the photographic series 'Portraits of the Artist' made by Jan Vercruysse between 1977 and 1984. These carefully staged photographs were printed in a one-off edition: their reproducibility was not left to chance. This image shows a black-and-white photograph of Vercruysse wearing an attribute in the form of a mask, so that his face remains invisible. The self-portrait is not a snapshot, but was reasoned and staged from a to z. The image represents the artist's performance and has little to do with the person Jan Vercruysse. The portrait is all performance and pose, hiding one's own self or deeper being. The theatrical gesture of the artist's hand and the geometric planes in the background suggest a cubist or perhaps rather surrealist framework. Through such compositions, Vercruysse alludes to the historical conventions of traditional portraiture and explores their limits. His portraits can be read as tightly directed performances with minimal variations, which in turn are subtle references to Vercruysse's vision of artistry.
FR – ‘Portret van de kunstenaar door hemzelf (XIII)’ (Portrait de l'artiste par lui-même (XIII)) fait partie de la série photographique ‘Portraits de l'artiste’ réalisée par Jan Vercruysse entre 1977 et 1984. Ces photographies soigneusement mises en scène ont été tirées en une seule fois : leur reproductibilité n'a pas été laissée au hasard. Cette image montre une photographie en noir et blanc de Vercruysse portant un attribut en forme de masque, de sorte que son visage reste invisible. L'autoportrait n'est pas un instantané, mais a été raisonné et mis en scène de a à z. L'image représente la performance de l'artiste et a peu à voir avec la personne de Jan Vercruysse. Le portrait n'est que performance et pose, cachant sa propre personne ou son être profond. Le geste théâtral de la main de l'artiste et les plans géométriques de l'arrière-plan suggèrent un cadre cubiste ou peut-être plutôt surréaliste. À travers ces compositions, Vercruysse fait allusion aux conventions historiques du portrait traditionnel et en explore les limites. Ses portraits peuvent être lus comme des performances étroitement dirigées avec des variations minimales, qui sont à leur tour des références subtiles à la vision de l'art de Vercruysse.
Collectienummer : 1553

Kunstwerken Jan Vercruysse


Word Vriend van S.M.A.K.
made by