Le Musée et son Double Van toekomstvisie naar realiteit

Gebouwencluster Citadelpark Schets 2

Het Masterplan voor de gebouwencluster van het Citadelpark werd door het stadsbestuur van Gent goedgekeurd. Als voorkeursscenario kiezen zij om S.M.A.K. uit te breiden met het Casinogebouw aan de andere kant van de Floraliënhal.

Al vele jaren heeft Stad Gent de ambitie om het Citadelpark, het grootste park van de Gentse binnenstad, op te waarderen. Het masterplan legt een toekomstvisie vast voor de volledige gebouwencluster in het Citadelpark: het ICC, de Floraliënhal, het Kuipke en S.M.A.K. In dat masterplan worden de hoofdlijnen vastgelegd over de relatie van de gebouwen tot het park en over hun onderlinge verbanden.

Het huidige S.M.A.K. blijft op dezelfde locatie, maar krijgt de nodige uitbreiding voor de vaste collectie in het bestaand gebouw aan de andere zijde van de Floraliënhal. Het masterplan stelt ook voor om onder de Floraliënhal een ondergrondse verdieping te realiseren voor onder meer logistieke- en depotruimte voor het S.M.A.K., maar ook ten dienste van de andere gebouwen, het park en stadsdiensten.

“Het S.M.A.K. had zelf aangegeven een “ontdubbeling” te willen in het gebouw aan de andere kant van de Floraliënhal, in de zogenaamde “Casino-kop”. Na afweging van vier verschillende scenario’s, uitgewerkt door het studiebureau TM 51N4E + NU Architectuuratelier, is het stadsbestuur van oordeel dat dit inderdaad het beste uitbreidingsscenario is. Nu het voorkeursscenario vastligt, volgt een traject waarbij het verdere studiewerk voor de uitbreiding van het S.M.A.K. en het eigenlijke ontwerp ervan kan starten.”

Sami Souguir, schepen van Cultuur en Stadsontwikkeling

Nog deze legislatuur wil het stadsbestuur, in overleg met de Vlaamse overheid, een concreet project opstellen voor het S.M.A.K. en het dossier klaarmaken tegen de start van de volgende legislatuur, om deze ambitie waar te maken.

Andere gebouwen in Citadelpark

FLORALIËNHAL

De gevels van de Floraliënhal worden opengewerkt, waardoor de hal toegankelijk wordt voor bezoekers van het park en het ICC. De Floraliënhal wordt zo een grote, groene stedelijke ruimte als verlengde van het park, waar de parkbezoeker kan doorwandelen, maar waar ook toegang zal zijn tot de verschillende gebouwen. De Floraliënhal zal als erfgoedlocatie ook ruimte bieden aan congressen en zal kunnen worden ingericht voor sport- en cultuurevenementen.

ICC

Het ICC krijgt een kleinere voetafdruk door de afbraak van de Azaleahal. Dat schept ruimte om bijkomend park aan te leggen. Een compact dakpaviljoen zorgt voor extra ruimte voor het congrescentrum dat na de reconversie een vernieuwde en karaktervolle infrastructuur zal hebben, geschikt voor topcongressen.

Het ICC is het eerste concrete bouwproject op de site, met cofinanciering vanuit de Vlaamse overheid, dat parallel aan de opmaak van dit masterplan uitgewerkt wordt door hetzelfde ontwerpteam. Deze werken zijn voorzien om afgerond te zijn midden 2024.

KUIPKE

Voor het Kuipke kijkt men naar bijkomende benutting tussen de gekende evenementen via kleinschalige en buurtgerichte sportactiviteiten, zonder bijkomende druk op de parkruimte.

12.Jul.21 Categorie: Le Musée et son Double
Word Vriend van S.M.A.K.
made by